Pozostałe

Co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia?

Co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia?

Każda karta informacyjna musi zawierać konkretne obowiązkowe elementy opisowe, które dotyczą danego przedsięwzięcia. Zastosowanie ma art. 62 a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie czy udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, a także o ocenach oddziaływania na środowisko. Warto na ten temat dowiedzieć się więcej.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – czym jest?

Karta informacyjna przedsięwzięcia, czyli KIP, jest niezwykle ważnym dokumentem, który należy złożyć w urzędzie gminy i to przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację danego przedsięwzięcia. Dotyczy to prac, które mogą w znaczący sposób wpływać na środowisko naturalne. W karcie muszą znaleźć się informacje dotyczące danego przedsięwzięcia, gdyż dzięki temu odpowiednie organy podejmą decyzję, czy trzeba przeprowadzić, czy można zrezygnować z inwentaryzacji środowiskowej. Taką kartę należy sporządzić, jeżeli planowane przedsięwzięcie może w negatywny sposób wpłynąć na naturę. KIP nie jest jednak niezbędna w przypadku przedsięwzięć, które zostały opisane w aneksie i dyrektywie Rady nr 85/337/EWG.

Co musi zawierać karta informacyjna?

Każda karta informacyjna musi zawierać rodzaj, skalę i usytuowanie danego przedsięwzięcia. Pod skalą przedsięwzięcia należy rozumieć jego charakterystykę. Określa się więc wielkość i zakres działań, ale też zużycie surowców, czy zdolność produkcyjną, przy czym w tym przypadku trzeba wziąć pod uwagę jak bardzo będzie ono wpływało na środowisko. Kolejnym ważnym elementem, który musi znaleźć się w karcie jest powierzchnia zajmowanej nieruchomości czy innych obiektów budowlanych. W tej części należy przedstawić opis roślinności, która zostanie usunięta. Kolejną częścią jest rodzaj wykorzystywanej technologii, co należy opisać bardzo skrupulatnie. Trzeba opisać wszystkie etapy inwestycji, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na środowisko. Następna część dotyczy prognozowania ilości zużytej wody, materiałów czy paliw, ale też innych surowców. Pamiętajcie, by opisać jeszcze rozwiązania, które mają chronić środowisko, ale też określić przewidywania dotyczące ilości substancji wprowadzonych do środowiska, co obejmuje choćby sposób odprowadzenia ścieków. Trzeba zawrzeć informację, czy dane przedsięwzięcie może mieć transgraniczne oddziaływanie oraz uwzględnić, czy znajdują się tam chronione obszary. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat karty informacyjnej, wejdźcie na stronę: https://karta-informacyjna.pl.